I samarbete med Hälsoteknikcentrum i Halland, Högskolan
Halmstad, har Swing Ping Pong legat till grund för ett
forskningsarbete kring uppfinningens nytta inom
habiliteringen.

Nervsynapser

För att stärka och skapa nya förbindelser mellan nervsynapser krävs en frivillig, repetitiv träningssituation. Detta innebär att handlingen måste upplevas givande och rolig för att vilja utföras. Man måste också se att man kan lyckas med det man gör.

Högskolan i Halmstad

Två forskare vid Hälsoteknikcentrum Halland, Högskolan i Halmstad, har i ett forskningsarbete utvärderat de faktorer som krävs för att främja Swing Ping Pongs användning och tillgänglighet inom handikapp, vård, idrott och lek.
Forskning är utförd inom habiliteringen i Halmstad med syftet att se vilka positiva effekter användandet av produkten har för den motoriska färdigheten och hälsan hos barn med funktionsnedsättningar.

Motorisk träning och livsglädje

Studien pekar på Swing Ping Pong som ett kreativt och lättillgängligt sätt att ge barn och ungdomar motorisk träning och känna livsglädje. Studien lyfter också fram funktionshindrade människors rätt att utvecklas, samt att Swing Ping Pong ger en möjlighet till detta.

En av redskapets styrka är att det har öppna möjligheter och dessa öppna möjligheter skapar förutsättningar för att vara kreativa och upptäcka nya sätt att använda det på. Mening skapas i detta sammanhang utifrån den kreativa användningen av redskapet som ett lekfullt sätt att förhålla sig till en boll i ett snöre.  Redskapet är alltså inte låst till ett användningssätt och det gör att det går att skapa mening kring själva uppfinnandet av nya användningssätt.

Läroplanen och öga-hand-motorik

Swing Ping Pong som träningsredskap är förankrat i läroplanen i det att den ger tillfälle att pröva på de vanligaste idrotterna, av vilken pingis är en. Redskapet ger också möjligheter att erfara och träna på motorik och känsla genom att rörelseschemat lär timing och känsla för hur hårt man kan slå på en boll. Vissa barn, förklarar Kenneth Horvath – idrottslärare, habiliteringen Halmstad – har bara två lägen – antingen full kraft eller ingen kraft alls och inte alltid i rätt timing. På så sätt kan Swing Ping Pong hjälpa dem att utveckla känsla i relationen öga-hand-motorik.

Lärarna uttrycker stor tillfredsställelse med hjälpmedlet och dess användningsområden. Barnen framställs som vinnare med hjälpmedlet och undervisningssituationen underlättas. Lärandet totalt sett kan påverkas i en gynnsam riktning.

Rörelseglädje och hälsovinster

Resultatet tyder på att barn och lärare uppfattar hjälpmedlet som en kreativ del i lektionen och undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Barnen uppfattar Swing Ping Pong som en möjlighet att få motorisk träning och känna rörelseglädje. Barnen resonerar också kring olika hälsovinster. Lärarna framhåller hjälpmedlet som användbart och lättillgängligt. Det är en tillgång i undervisningen samt möjliggör och kompletterar annan motorisk träning i undervisningen.

Hjälpmedlet stimulerar hälsan hos barnen. Denna studie visar på relationen mellan rörlighet och utvecklingen av sociala, relationella, emotionella, existentiella och kroppsliga kapaciteter. Studien visar entydigt att människor med funktionshinder har rätt att utvecklas som kompletta människor och att Swing Ping Pong utgör en viktig komponent i den utvecklingen.

 

Internationell publicering

Forskningsstudien är även internationellt publicerad i: European Journal of Adapted Physical Activity, 2019 (vol. 12), issue 2.

SwingPingis ‒ An innovative and norm critical physical activity aid for everyone, everywhere.

Länk: https://eujapa.upol.cz/artkey/euj-201902-0006_swingpingis-8210-an-innovative-and-norm-critical-physical-activity-aid-for-everyone-everywhere.php

Hela artikeln I Pdf: https://eujapa.upol.cz/pdfs/euj/2019/02/06.pdf

 

Det finns också planer på en forskningsstudie avseende träningshjälpmedlets effekter inom strokerehabilitering.

 

Swing Ping Pong är svensktillverkad och patenterad produkt från GG Smile AB

Kontakt: Mejl: info@ggsmile.com Telefon: +46 (0)70 77 60 514

 

Forskare

Swing Ping Pong är ett kreativt och lättillgängligt sätt att ge barn och ungdomar motorisk träning och livsglädje”.

Sektionen för Hälsa och Samhälle
Högskolan i Halmstad

Mikael Ring

Lars Kristén